• PEYK İle çalışan fİrmalar kazanıyor.

    Personelinizin ücret bordroları dahil tüm evraklarını yasal geçerliliği olan ve hukuki delil niteliğine haiz olarak elektronik ortamda iletin kazanan her zaman siz olun.

    KepIk slayt02

Kolay PEYK Nedir ?

KOLAY PEYK, HMK 199. Madde baz alınarak hazırlanmıştır.
KOLAY PEYK, her türlü kıymetli, ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı,  gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmediği yasal geçerli ve güvenli kesin delil haline getiren sistemdir.
geleneksel uygulamanın yarattığı kargo, kağıt ve toner, bordro nüshaların arşivlenmesi vb. süreçlerin yol açtığı iş gücü ve maliyet, giderlerin önüne geçer. KOLAY PEYK ile kurumlar tüm süreçleri yönetebilir.

  • HMK-199

OSMANLI’DA PEYKLER

peyk

Osmanlı’da hızlı ve özel haberleşme sistemini kimler ve nasıl yapıyorlardı? İstanbul’dan Edirne’ye koşa koşa iki günde gidebilen özel kıyafetli, özel donanımlı kişiler vardı. Bunların en büyük özelliği ise “Çok özel mesajları” iletiyor olmasıydı. Bugünün motorlu kuryeleri yerine eskiden “peyk “ denen kişiler Padişah’ın çok özel mesajlarını iletiyorlardı.

Peykler genellikle padişahın hemen yanında bulunur, resmî haber ulaştırma ve istihbarat gibi görevleri icra ederlerdi. Özellikle padişahın emirlerini gerekli yerlere süratle bildirme başlıca vazifeleriydi.

Çalışanlarınıza neler bildirebilirsiniz?

Çalışana, zorunlu olarak imza karşılığında bildirilmesi gereken ve bir nüshasının da çalışana verilmesi zorunlu olan aşağıdaki temel evrakların bildirimlerini yapabilirsiniz. Üstelik kolayca ve zahmetsizce…

1 ico bodro

BORDRO

3 ico sozlesme

SÖZLEŞME

2 ico maas

MAAŞ/PRİM

4 ico atama

ATAMA/GÖREVLENDİRME

5 ico izin

YILLIK İZİN

6 ico mazeret

MAZERET İZNİ

7 ico savunma

SAVUNMA / İHTAR

8 ico performans

HEDEF / PERFORMANS

Neden KOLAY PEYK Kullanmalıyım ?

21. yüzyılda teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerlemekte, dolaysıyla her türlü bilgiye çok kolay bir şekilde ulaşılmaktadır. Bu durum çalışma hayatında da kendisini çok net bir şekilde göstermektedir. Çalışanlar; İnternet ortamı, ALO 170 şikayet/bilgilendirme hattı, E-DEVLET, CİMER vb. çeşitli iletişim kanalları ile yasal haklarının mevzuata uygun olacak bir şekilde işverenleri tarafından yerine getirilip getirilmediği ciddi bir şekilde sorgulanmakta.

Yasal haklarının gereği gibi tam olarak yerine getiril- memesi durumlarında şikayetlerde bulunulduğu gibi, iddia konuları ve alacak taleplerine ilişkin olarak önce ara bulucuya, sonra da İş Mahkemesine başvurulmak sureti ile çeşitli davalar açılmaktadır.

KOLAY PEYK tam bu noktada; çalışana tüm haklarının işveren tarafından yasal olarak bildirildiğini ispat eder ve olabilecek şikayet ve davaların azalmasını sağlar.

ik resim 01
kanun nediyor
Çalışma Hayatını Düzenleyen Kanunlar

– İş Kanunu (4857)
– Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510)
– İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (6331)
– İşsizlik Sigortası Kanunu (4447)
– Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698)

Söz konusu bu kanunlar ve ikincil mevzuat ile işverenlere ciddi sorumluluklar yüklemektedir. Mevzuatın gereği olarak yerine getirilmesi için tüm bildirimler yazılı olarak yapılması ve yapılan bu bildirimler için işverenlere ispat etme yükümlülüğü getirmektedir.
KOLAY PEYK ile bu sorumluluklarınızı yerine getirmiş olursunuz.

e-Devlet | ALO-170 | CİMER

Herkesin de malumu olduğu üzere, 21. yüzyılda teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerlemekte, buna paralel olarak da günümüz dünyasında her türlü bilgiye çok kolay bir şekilde ulaşılmaktadır. Söz konusu bu durum çalışma hayatında da kendisini çok net bir şekilde göstermektedir. Çalışanlar tarafından; internet ortamı, ALO 170 şikayet/bilgilendirme hattı, E-DEVLET,  CİMER vb. çeşitli iletişim kanalları ile yasal haklarının mevzuata uygun olacak bir şekilde işverenleri tarafından yerine getirilip getirilmediği ciddi bir şekilde sorgulanmakta. davası) açılmaktadır.

Yasal haklarının işverenlerince gereği gibi tam olarak yerine getiril- memesi durumlarında ise ilgili Bakanlıklara (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı vb.) şikayetlerde bulunulduğu gibi, iddia konuları ve alacak taleplerine ilişkin olarak önce ara bulucuya, sonra da İş Mahkemesine başvurulmak sureti ile çeşitli davalar (hem alacak davası, hem de işe iade davası) açılmaktadır.

Her ne kadar işçiler, iş akitlerinin sonlandırılabileceği kaygısı ile işyerinde çalışmaları devam ederken işverene karşı bir dava açmayı veya isimlerini açıkça belirterek şikayette bulunmayı çok tercih etmemekle birlikte (ancak ALO 170’e isimlerinin gizli tutulması talebi ile başvurulabilmektedir)

iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra ise 5 yıllık zaman aşımı süresi içerisinde rahatlıkla dava açmakta ve yasal haklarını faiziyle birlikte işverenden talep etmektedirler. Söz konusu bu durum, İş Mahkemesinin iş yüküne ilişkin olarak 2010 ile 2017 yılları arasının kıyaslandığı Adalet Bakanlığına ait resmi istatistiki bilgilerden de rahatlıkla görülecektir.

yargitay

İş mahkemelerinin yükü her yıl artmaktadır. Bu artışın olmasında ispat yükümlülüğünün tam olarak yerine getirilmemesi önemli bir faktördür.

Olası bir teftiş ve/veya dava esnasında sıkıntı yaşanmaması adına, iş yerinde mevzuata uygun bir çalışmanın yapılmasının yanı sıra bunun da ispatlanabilir olması çok fazla önem arz etmektedir.

  • disli3

KOLAY PEYK geleneksel uygulama ile oluşan kargo, kağıt, toner ve bordroların arşivlenmesi vb. süreçlerin yol açtığı iş gücü ve maliyet giderlerinin önüne geçer. Zira, yazılı belgelerin işçilerce tebellüğ edilmemesi halinde, işverenlerce bu bildirimlerin yerine getirilmesi çoğu zaman noter kanalı ile sağlanmaktadır ki; bu durumda işverenler açısından hem maddi, hem de zaman ve insan kaynağı açısından gereksiz kayıplara neden olmakta, ayrıca yazılı bu belgelerin dosyalarda muhafaza edilmesi ve arşivlenmesi gibi gereksiz iş yükünün de ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Başvuru Talebi
close slider

    kolaysoft-main-logo


    Bize telefonunuzu bırakın, sizi en kısa zamanda arayarak bilgilendirelim.